?>
Qarabağ İslam Torpağıdır

Real döyüş səhnəsi, milamyot atəşləri altında düşmənin yüksəkliyini mühasirəyə salmaq istəyən Hüseynçilər- Video

Ермәнистан Ишғалчы дөвләтинин Азәрбајҹан Республиасына гаршы башлатдығы икинҹи Гарабағ мүһарибәсинда Азәрбајҹанын Һүсејнчи Иҝидләри дастанлар јазараг, ермәни ишғлчыларыны бирабырчы bir мәғлубијјәтә мәруз гојдулар...


Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) Xəbər Agentliyi –ABNA-nın verdiyi xəbərə əsasən, Ермәнистан Ишғалчы дөвләтинин Азәрбајҹан Республиасына гаршы башлатдығы икинҹи Гарабағ мүһарибәсинда Азәрбајҹанын Һүсејнчи Иҝидләри дастанлар јазараг, ермәни ишғлчыларыны бирабырчы bir мәғлубијјәтә мәруз гојдулар.

Бүтүн бунлар, Азәрбајҹан өвладларынын Аллаһа олан тәвәккүлү, иманы, дирајәт вә шүҹаәти сајәсиндә олду.

Азәрбајҹан иҝидләри Аллаһ Сүбһанәһу Тәаланын “Мөһкәм Ипи” олан Әһли Бејтә (әлејһимус сәлам) мөһкәм јапышараг, Шәһадәти һәр шејдән өзләринә ширин билдикләри үчүн вә дөјүш мејданларында “Аллаһу Әкбәр”, “Ләббејкә Ја Һүсејн” нәрәләри илә дүшмән үзәринә шығыдыглары үчүн Гуран Кәримин, Али Имран сүрәсинин 160-ҹы ајәсинин: “Әҝәр Аллаһ сизә јардым едәрсә, һеч кәс сизә галиб ҝәлә билмәз. Әҝәр О сизи зәлил едәрсә, Ондан сонра ким сизә көмәк едә биләр?! Она ҝөрә дә мөминләр (јалныз) Аллаһа тәвәккүл етсинләр!” нөвбәти бариз нүмунәсинә чеврилдиләр...

 

 

Diqqət: Xəbərdən İstifadə Etdikdə Mənbəyə İstinad Lazımdır!


Nəzərlərinizi göndərin

Sizin e-mail adresiniz göstərilməyəcək. Tələb olunanlar bu “*” əlamətlə işarələnib

*